Nomádva

Mimoevropská fil.

    (S poděkováním Jiřímu Holbovi a Ladislavu Hejdánkovi za jejich články v 1. čísle obnovené Nomády.)

Původ filosofie je oblíbeným tématem filosofování. Otázku po původu nebo počátku, ať už čehokoliv, potkáváme v různých podobách např. u Hésioda, Aristotela i v genealogiích pozdně antických doxografů; u židovských a křesťanských myslitelů je pak spojována s tématem stvoření; znovu ji otevře novověké myšlení. Nemám teď na mysli ani tak Heideggerův sestup k základům a k roli počátku, ale spíše jakousi specifickou vůli k demaskování původu čehokoliv, která je tolik typická pro dobu kolem 19. století: o původu druhů, o původu člověka, o původu náboženství, o původu křesťanství...

 

Posledni komentare
12.04.2012 00:01:31: Když se snažíš někomu něco vysvětlit, začni od začátku. Ne že vysvětluješ pojem filosofie a do toho ...

Jiří Holba se vlamuje do otevřených dveří, pokud nás chce přesvědčovat, že „existuje indická filosofie“. Takto formulováno to nenajde snad ani jediného (rozumného) odpůrce, zejména pokud by to mělo mířit skutečně pouze na někoho, kdo trvá na absurdním tvrzení, že „v celé Asii nikdy žádná filosofie neexistovala“. Na řadě indických univerzit (i jinde v Asii, atd.) se přece filosofie (ovšemže i evropská) přednáší na příslušných univerzitních katedrách. Bylo by absurdní to chtít popírat.  

V minulém čísle jsme měli příležitost si přečíst stať Ladislava Hejdánka nazvanou „Bylo historicky několik ohnisek vzniku filosofie?“, jíž reagoval na předchozí příspěvek Jiřího Holby „Existuje indická filosofie?“. Dovoluji si L. Hejdánkovi nabídnout odpověď nejenom na jeho ústřední otázku (viz název tohoto pojednání), ale též na další dotazy položené v jeho stati, přičemž se budu snažit dostát oprávněnému požadavku „vyhnout se pouhým nahodilým tvrzením“ a pokusím se tedy své odpovědi doložit argumenty. Nakolik budou přesvědčivé či naopak chabé, nechť čtenář posoudí sám.

Ve druhém čísle Nomád(v)y přispěl Ladislav Hejdánek do diskuse o existenci indické filosofie, kterou v prvním čísle inicioval Jiří Holba. Jelikož nejsem indolog, nýbrž odborník na antické Řecko, necítím se kompetentní k dané otázce vyslovovat (byť nezastírám, že nevidím důvod, proč by v Indii nemohla samostatná filosofická tradice existovat). Namísto toho bych se rád pokusil o to, k čemu, doufám, kompetentní jsem, a sice o kritický rozbor Hejdánkovy argumentace. Přiznám se totiž, že mi připadá dosti podivná a coby pedagog mám obavu, aby studenti, kteří Nomád(v)u čtou, nezískali dojem, že je podobný způsob uvažování v pořádku a že jim ho budeme v jejich pracích tolerovat.