Nomádva

Tváře UFaRu

Rozmluva s PhDr. Josefem Fulkou
Narozen 23. 4. 1953 v Písku. V l. 1975 - 1979 studoval germanistiku a rusistiku na FF UK v Praze, od r. 1973 se účastnil soukromých seminářů Jana Patočky, podílel se na systematickém vydávání jeho prací (zprvu samizdatově), k některým z nich napsal doslovy. V osmdesátých letech pracoval jako knihovník v Projektovém ústavu VHMP. Po převratu od roku 1990 vědecký pracovník Filosofického ústavu Akademie věd (spolu s I. Chvatíkem spoluzakladatel Archivu Jana Patočky při FLÚ, vedoucí oddělení Filosofie XX. století, člen Centra pro teoretická studia, 2002-2004 vedoucí Centra fenomenologických bádání). Jako stipendista Humboldtovy nadace strávil l. 1992-94 na universitě v Münsteru, v r. 1999 působil na Maison des sciences de l'homme v Paříži. Od r. 1995 vyučuje na Ústavu filosofie a religionistiky, v r. 1996 byl jmenován docentem, 1998-2002  ústav vedl a od r. 2003 je profesorem filosofie.

Ve svém bádání vychází z Husserlovy a Heideggerovy fenomenologie a z Patočkova pokusu o jejich syntetizující interpretaci. Zaměřuje se na aktuální problémy fenomenologické a hermeneutické filosofie (mj. v souvislosti s Arendtovou, Finkem, Gadamerem), od druhé pol. 80. let zejména v návaznosti na výklad Nietzscheho. V současnosti se zaměřuje především na formulaci hermeneutického pojetí základních ontologických problémů, zejména vztahu prostoru a času. Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří Nietzsche, filosofická interpretace (Praha 1995, něm. München 2001) a soubor studií nazvaný Smysl konečnosti (Praha 2001).
Posledni komentare
11.06.2010 12:12:28: to je opravdu výborný přístup: dlouholetý kantor a odborník, který se navíc orientuje v problematice...
Narozen: 1927 Olomouc

Po maturitě na gymnáziu v Prostějově (1946) studoval filozofii a psychologii na FF UP v Olomouci; titulu PhDr. dosáhl v r. 1951. V l. 1950–54 působil na katedře filozofie FF UP v Olomouci, od r. 1954 na katedře dějin filozofie FF UK v Praze, po jejím zrušení na oddělení dějin filozofie na katedře filozofie FF UK. V r. 1965 se habilitoval a v r. 1990 byl jmenován profesorem dějin filozofie. V r. 1992 odešel do důchodu.

-         1963 – narozen v Praze

-         1991 – absolvoval FF UK, obor klasická filologie

-         1996 – obhajoba doktorské práce na UK

-         2002-2006 - ředitel Ústavu filosofie a religionistiky FF UK

-         2004 – docent filosofie

-         v současnosti ředitel Ústavu řeckých a latinských studií

1985 – MUDr., Fakulta všeobecného lékařství UK
1992-1996 - studium teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého v
Olomouci
1997 – současnost - odborný asistent na Ústavu pro filosofii a religionistiku FF UK
1998 - obhájení disertační práce na téma „Dialog a analogie. Platónova dialektika v interpretaci
Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela na FF UK, titul Dr.
– člen Centra pro fenomenologická bádání
1987 – absolvoval FF UK, obor vědecké informace a knihovnictví
1990 – 1994 - doktorské studium na École des Hautes Études en Sciences Sociales
1995 - obhajoba doktorské práce "Le lien intraitable. Enquete sur le temps dans la République et le Timée de Platon"
2006 – jmenován docentem, ředitel Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
1  
2