Nomádva

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2010

Obsah:

1) Hlavní činnost sdružení
2) Vedlejší činnost sdružení
3) Finanční hospodaření
4) Personální složení Nomády, o. s. v roce 2010

1)      Hlavní činnost sdružení

 

Hlavní činností Nomády, o.s. je vydávání humanitně zaměřeného časopisu Nomádva. Sdružení vydává časopis jednou až dvakrát za semestr, tj. dvakrát až třikrát ročně. Časopis je od roku 2007 registrován v Českém národním středisku ISSN. Bylo mu přiděleno registrační číslo MKČR E16708 a číslo ISSN 1802-9132.

V roce 2010 sdružení vydalo 3 čísla časopisu. V únoru 2010 vyšla Nomádva č. 8 na téma – Múzy a vyprahlost, v květnu 2010 Nomádva č. 9 na téma – Hra a v prosinci 2010 Nomádva č. 10 na téma – Paměť a společenství. Časopis vychází v nákladu 150 ks a je nabízen k prodeji v knihovně Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Cena časopisu je 20,-Kč. O výběru článků, rubrik a celkové podobě periodika rozhoduje redakční rada na redakčních radách. Šéfredaktorkou časopisu je od roku 2009 Markéta Haiklová.     

 

2)      Vedlejší činnost sdružení

 

Nomáda, o.s. se věnuje i vedlejší činnosti, konkrétně pořádání večírků a jiných společenských akcí s kulturním programem, kde prezentuje vydávaný časopis a umožňuje setkávání potenciálních autorů článků s autory, kteří již v Nomádvě publikovali či publikují. Návštěvníci mají také možnost poznat redakci časopisu a blíže se s ní seznámit. V neposlední řadě tyto akce spojují studenty s jejich pedagogy, neboť mají příležitost setkat se s nimi i mimo akademickou půdu a běžné formální záležitosti spojené se studiem. Účastníky těchto akcí jsou především studenti a členové FF UK a dalších fakult UK Praha.

V roce 2010 Nomáda, o.s. uspořádala dva filosofické večírky.  První (Tajuplný večírek v klubu K4) se konal dne 18. 2. 2010. Vystoupily zde hudební skupiny – Huňáda (ethno-country), Orfeovi bardi (jazz) a divadelní seskupení Improverti (příběhy ze sklepa). Druhý večírek s názvem – Jarní posezení v Riegrových sadech se uskutečnil 9. 6. 2010. Vystoupil zde hudební soubor: Ad Hominem (výběr z renesančních vokálních skladeb). V průběhu večera bylo možné účastnit se společenských her (filosofické šarády). Těchto akcí se pravidelně účastní cca 60 studentů, pedagogů, přátel filosofie a filosofů.

V roce 2010 uspořádalo občanské sdružení Nomáda ve spolupráci s ÚFaRem FF UK Praha také dva diskusní večery – Filosofie v podzemí (21. 10. 2010) a Filosofie v zázemí (25. 11. 2010) tematizující možnosti a podobu studia filosofie v době komunistické totality a době po sametové revoluci. Hlavními hosty obou večerů byli filosofové, kteří se na podobě studia filosofie aktivně podíleli v rámci tzv. bytových seminářů nebo se podílejí na charakteru akademické výuky filosofie dnes. Během diskuse hosté odpovídali na otázky moderátorů a dotazy z řad obecenstva. Obě diskuse se konaly v Praze v Kině Perštýn. Hosty prvního večera – Filosofie v podzemí byli: Jan Sokol, Daniel Kroupa, Ivan Chvatík, Miroslav Petříček a Aleš Havlíček. Hosty druhého večera – Filosofie v zázemí: Filip Karfík, Zdeněk Pinc, Stanislav Sousedík, Erazim Kohák a Václav Němec. Z obou akcí byl pořízen kvalitní videozáznam, který bude dále zpracován a bude sloužit jako edukativní materiál k dané problematice. Každého z večerů se zúčastnilo cca 70 osob.

Nomáda, o.s. spravuje vlastní internetové stránky http://nomadva.ff.cuni.cz/, na kterých publikuje výsledky své činnosti a zveřejňuje veškeré informace týkající se vydávání časopisu a pořádání doprovodných akcí.

 

3)      Finanční hospodaření

 

Nomáda, o.s. je od roku 2009 registrována na Finančním úřadě v Litvínově pod přiděleným číslem DIČ CZ 22671099. Jednou ročně předkládá daňové přiznání. Peníze na tvorbu časopisu získává sdružení díky grantům, sponzorským darům a příjmům z inzerce. Za hospodaření sdružení zodpovídá předseda sdružení a předsedou sdružení jmenovaný pokladník, který vede záznamy o finančním hospodaření a připravuje podklady pro účetnictví. Od roku 2009 je pokladníkem sdružení Daniela Rosolová. Účetnictví občanského sdružení zpracovává účetní pí. Eva Vlasová.

Nomáda, o.s. má od září 2009 běžný bankovní účet vedený u družstevní záložny Fio. Vedení účtu je zdarma. Číslo účtu: 2500052447/2010. Fio umožňuje i internetové bankovnictví. Autorizační sms jsou zasílány předsedovy sdružení.

 

4)      Personální složení Nomády, o.s. v roce 2010

 

předseda sdružení – Řebíková Barbora, místopředseda sdružení – Haiklová Markéta

řádní členové – Daniela Rosolová, Kormoutová Adéla, Schmoranz Michal, Trlifajová Justina, Šarkadyová Lucie, Joseph Jacques, Roreitner Robert

Žádné komentáře