Nomádva

č.7 Příroda a přirozenost

I. Anketa: Jaký je Váš názor na současnou podobu studia filosofie?

Nikomu asi neuniklo, že v průběhu zimního semestru proběhla na Ústavu Filosofie a Religionistiky anketa s názvem Jaký je Váš názor na současnou podobu studia filosofie? Jelikož nebylo zpočátku příliš jasné, k čemu vlastně tato anketa slouží a někteří ze studentů měli určité pochybnosti o formulaci či smyslu některých otázek, je zde asi na místě objasnit účel celé této akce. ÚFaR by rád začal čerpat finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského sociálního fondu, programu Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání (více informací na www.oppa.cz), kde se dají čerpat prostředky na rozvoj studia na vysokých školách.  Projekt bude podán nejspíše během června 2009, což znamená, že pokud bude schválen, k jeho realizaci dojde nejdříve na začátku roku 2010.

Projekty podané v rámci tohoto programu by měly vycházet z potřeb cílové skupiny – což jsou v tomto případě studenti ÚFaRu. Proto jsme se rozhodli v rámci příprav projektu uspořádat tuto anketu. Formulace některých otázek v dotazníku vzbuzují celkem oprávněně výhrady, nicméně naším cílem bylo získat podporu studentů pro chystané aktivity a v tomto případě tak trochu účel posvětil prostředky.  Zároveň jsme využili tento dotazník k položení některých otázek, které se chystaného projektu netýkají přímo.

Celkem se ankety zúčastnilo 71 studentů všech druhů studia na ÚFaRu.  Respondenti odpovídali disciplinovaně, nevynechávali žádné otázky a jediné s čím byl při vyhodnocování trochu problém, byla nečitelnost písma ve víceslovných vyjádřeních. Co se týká jediné otevřené otázky dotazníku – otázky č. 11  (Vaše další návrhy na zlepšení studia), možnost vyjádřit se k ní využilo 41 studentů, což je více než polovina všech odpovídajících. Nutno říci, že škála názorů a doporučení byla velmi pestrá a odpovídající se neshodli téměř na ničem. Nicméně drtivá většina kritiky a postřehů byla velmi konstruktivní a bude sloužit jako podklad k dalšímu rozvoji studia filosofie na ÚFaRu. Tímto bych chtěla za celý tým, který dotazník připravil, poděkovat všem, kteří se ankety zúčastnili, a doufám, že čas a úsilí, které do dotazníku investovali, nepřijde nazmar.

Zuzana Bednářová

II. Ukázka z výsledků dotazníku

1. a) Myslíte si, že by bylo dobré zavést na FF výuku navazujícího magisterského pedagogického oboru učitelství filosofie pro střední školy?

Ano:  73%                   Ne: 17%          Nevím/nevyužil(a) jsem: 10%

b. Pokud by jste si vybral/a studium tohoto oboru, dával/a byste přednost jednooborovému  či dvouoborovému studiu? (Jednooborové studium by umožňovalo dosažení učitelské aprobace pouze pro filosofii, dvouoborové pro filosofii a další obor, předpokladem by však pochopitelně bylo dvouoborové bakalářské studium.)     

Jednooborové studium: 24%    Dvouoborové studium: 60%   Nevím: 16%

   2. Domníváte se, že tutorský systém v prvním roce bakalářského studia usnadnil Vaše studium?

Ano: 33%        Ne: 4%            Nevyužil(a) jsem: 63%

    3. Myslíte si, že by měl být zaveden jako standardní součást studia pro všechny bakaláře?

Ano: 25%        Ne: 39%          Nevím: 36%

4. Domníváte se, že by měl být tutorský systém v jiné podobě (tutory by byli vyučující, tutorský systém by měl sloužit především odbornému růstu) zaveden také v navazujícím magisterském studiu?

Ano:  58%                   Ne: 11%          Nevím: 31%

       5. Domníváte se, že příprava na Vaše vysokoškolské studium byla v rámci Vašeho středoškolského studia dostatečná?

Ano: 39%        Ne: 58%          Nevím: 3%

6. Jaký je podle Vašeho názoru největší problémy při studijních výjezdech do zahraničí? Můžete zaškrtnout i více možností.

67% financování

36% nedostatečná nabídka vhodných možností

9% příliš velká konkurence

20% náročnost studia na FF UK, která neumožňuje odjet do zahraničí

27% nedostatečná organizační podpora ze strany FF UK

7. a) Zvažujete (či hrozí Vám) ukončení svého studia filosofie na FF UK?

Ano: 17%        Ne: 67%          Nevím: 16%

b) Pokud ano, jaké důvody Vás k těmto úvahám vedou?

44%     hrozba nesplnění studijních povinností

28%     přílišná náročnost studia

28%     ekonomické důvody (nedostatečné finanční zázemí apod.)

22%     ztráta zájmu o studium filosofie

17%     nepochopení ze strany mého okolí

17%     jako absolvent/ka filosofie nenajdu dostatečné uplatnění

17%     příliš historické zaměření studia filosofie na FF UK

11%     další studium, které mi neumožňuje se studiu filosofie věnovat

11%     nedostatečný zájem ze strany ÚFaR o své studenty

11%     studium filosofie jsem si představoval/a výrazně jinak

5%       špatná kvalita studia filosofie na FF UK

5%       náročnost studia druhého oboru, kterému dávám přednost

22%     jiné důvody

 

III. Citace z dotazníků aneb i toto se v odpovědích objevilo

„Se studiem jsem (v podstatě) velmi spokojený, jako vždy je to především o lidech - a tým ÚFARu je (v podstatě) úžasný :-)“

„Občas mi kantoři ÚFaRu připadají jako ženy – nic vám neřeknou, ale všechno od vás očekávají.“

„V podstatě žádné vážné připomínky nemám. Studium na UFaRu je totiž geniální!“

„Jiné důvody [pro případné ukončení studia] – alkohol“

„Je třeba co nejrychleji vyhodit ty, kteří se pro studium nehodí (a zamaskovat stopy po pokusu)“

„Nic neměnit, tak to dělejte!“

V případech, kdy součet procent odpovědí nedává sto procent mohli respondenti zvolit více odpovědí najednou.

Žádné komentáře