Nomádva

č. 8 Múzy a vyprahlost

Doktorská studia na Paris 1

V tomto textu se pokusím stručně přiblížit průběh doktorských studií filozofie na Paris 1 tak, jak jsem se s ním měl možnost seznámit během svého pobytu v Paříži v letech 2006 – 2008. Text je rozdělen do dvou částí: v první části uvádím několik ryze praktických informací, které by se snad mohly přijít vhod případnému zájemci o studium filozofie na Paris 1, a to nejen v doktorském cyklu; v druhé části pak pojednávám o vlastních doktorských studiích filozofie.

První etapou, kterou každý budoucí doktorand na Paris 1 musí projít, je nalezení školitele. Ze seznamu školitelů, který je uveden spolu 0 s kontaktními údaji na internetových stránkách doktorské školy filozofie Paris 1 (Ecole doctorale de philosophie de l'Université de Paris 1)[1], si kandidát vybere jednoho, jemuž předloží k posouzení vlastní záměr dizertační práce. Na stránkách doktorské školy, která organizačně zajišťuje doktorská studia, jsou uvedeny i další důležité informace týkající se zápisu na Paris 1.

Administrativní zápis probíhá na podzim a jeho součástí je zaplacení školného ve výši cca. 600 €/školní rok[2], pokud smlouva o dvojím vedení (convention de co-tutelle) nestanovuje jinak. Smlouva o dvojím vedení se uzavírá individuálně a je v ní uveden mj. jazyk práce a místo obhajoby. Kontaktní osobou za francouzskou stranu je v tomto případě paní Marie-Bertrande Mérien ze Service central des Thèses de Sciences Humaines de l'Université de Paris 1.[3]

Smlouva o dvojím vedení rovněž často představuje nutný předpoklad pro získání nějakého ze stipendií (doktorandi na francouzských univerzitách musí o stipendium žádat), o kterých informuje na svých stránkách např. Francouzská ambasáda v Praze.[4]

Považuji za vhodné v této souvislosti také upozornit na určité komplikace, na které student může narazit při zařizování bydlení v Paříži: Cité universitaire má jen omezené kapacity a není proto možné se spoléhat na přidělení místa na koleji. Studenti jsou tak často odkázáni na podnájmy, který v případě chambre de bonne začíná na částce cca. 450€/měsíc.

Doktorská škola zastupuje výzkumná centra, která tématicky pokrývají prakticky všechny obory filozofie.[5] Do jednoho z těchto center je doktorand zařazen na základě pracoviště školitele, jejž si zvolil. V mém případě to byl Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques (dále již jen ”IHPST”), jelikož mým vedoucím za francouzskou stranu je prof. Jacques Dubucs. Na prof. Dubucse jsem se obrátil kvůli možnosti prohloubení znalostí témat, kterým jsem se věnoval v diplomové práci (francouzský konvencionalismus, filozofie členů Lvovsko-varšavské školy, logický pozitivismus).

Tématické zaměření IHPST, které v současnosti vede zmíněný prof. Dubucs, je dáno formálně ustanovenými pracovními skupinami v jeho rámci. Těchto pracovní skupin je pět a předměty jejich výzkumu jsou (1) dějiny filozofie vědy (hlavně Vídeňský kruh, Lvovsko-varšavská škola a tzv. francouzská epistemologie); (2) filozofie biologie a lékařství; (3) filozofie logiky a jazyka (hlavně problémy spjaté se základy matematiky); (4) filozofie fyziky a teorie komplexních systémů; (5) problémy související s rozhodováním, racionalitou a interakcemi (především teorie her a teorie pravděpodobnosti).[6]

Každý doktorand v IHPST se v závislosti na tématu své dizertační práce stává členem jedné z těchto pracovních skupin a patří k jeho povinnostem účastnit se pravidelných týdenních seminářů. Na těchto seminářích prezentují výsledky svého bádání buď členové pracovní skupiny, anebo pozvaní, většinou zahraniční hosté (rozuměj: nefrancouzští), přičemž bývá zvykem, že seminářů jedné pracovní skupiny se účastní nejen členové zbývajících skupin, ale i nečlenové IHPST. Kromě těchto specializovaných seminářů pořádá také IHPST pravidelné semináře věnované obecným otázkám filozofie vědy.

Jiné povinnosti doktoranda na Paris 1 se nijak výrazně neliší od povinností doktoranda na ÚFaRu. Snad jen s tím rozdílem, že podle nepsaného pravidla by francouzská dizertace z filozofie měla mít řádově rozsah 350 stran. V případě dizertace z logiky se pak tento rozsah redukuje přibližně na polovic.

Na studiích filozofie v IHPST jsem oceňoval nejvíce právě zmíněnou tématickou variabilitu a možnost nepřetržitého kontaktu s ostatními, k němuž IHPST vytváří svojí koncepcí ideální podmínky. Díky tomu doktorand v IHPST má nejen možnost seznamovat se s pracemi jiných členů (jak studentů, tak pedagogů), ale také vidět problémy, jimž se sám věnuje, v širších souvislostech: uvědomit si, že otázky, kterým se věnují v ostatních pracovních skupinách, jsou nejednou jen zdánlivě vzdálenými problémy. S tím souvisí i možnost získání jiného, často neotřelého pohledu na danou otázku, čemuž napomáhá i různorodost vzdělání doktorandů v IHPST (přibližně polovina ze současných 44 doktorandů v IHPST totiž disponuje technickým vzděláním). V případě kolektivu IHPST jsem také velice kladně oceňoval to, že se do značné míry jedná o kolektiv s výrazně mezinárodním složení (zmíněných 44 doktorandů pochází celkem ze 13 zemí).

IHPST se také podle mého názoru vyznačuje vstřícným přístupem ke studentovi. V IHPST mj. pracuje na plný úvazek osoba, která informuje studenty o organizovaných konferencích, nabízených stipendiích, možnostech studijních výjezdů a jejich financování a možnostech uplatnění po ukončení doktorských studií (tj. postdoktorandských stipendiích a nabízených postech na univerzitách). K poslednímu bodu: IHPST také pořádá pravidelná setkání věnovaná otázce uplatnění po ukončení doktorských studií, kterých se účastní absolventi doktorských studií. Jiným typem sezení, která IHPST - ze své podstaty kladoucí důraz na symbiózu mezi vědci a filozofy – pořádá, jsou sezení věnována právě spolupráci těchto dvou táborů.

IHPST se také v rámci možností snaží studentům vytvořit vhodné materiální podmínky pro studium: doktorandi se dělí o kancelář, kam mohou přijít pracovat kdykoli v týdnu (každý doktorand má klíč) s výjimkou nedělí, kdy je budova v ulici du Four v 6. pařížském obvodě zavřena. V neposlední řadě IHPST disponuje přístupem k databázím s odbornými články a velice dobře zásobenou knihovnou s volně dostupnými knihami.

V této prezentaci doktorských studiích na Paris 1 jsem se omezil jen na to, co znám nejlépe: IHPST. Přesto, ani za předpokladu tohoto omezení, se mi v tomto prostoru nemohlo podařit postihnout veškeré aspekty doktorských studií filozofie v IHPST. Pokud by se někdo rád dozvěděl bližší informace o tom, co obnáší studia filozofie na Paris 1, nechť mne, prosím, kontaktuje na mé emailové adrese: jindrich_cerny@seznam.cz 

 

Jindřich Černý


[2]   Vlastní zápisné činí přibližně polovinu této částky. Zbytek představuje zdravotní a sociální pojištění.

[6]   Pro bližší informace o zaměření, viz internetové stránky IHPST: http://www-ihpst.univ-paris1.fr/

Žádné komentáře